incorp-photo-45229525.jpg

Bratislava - Devínska Nová Ves

10680
m2 ground

100 €/m2

Bratislava – Devínska Nová Ves

ROVINATÝ POZEMOK, VÁPENKA PRI HORNBACHU, BORY
Investično – realitná spoločnosť INCORP, spol. s r.o. Vám ponúka na predaj rovinatú parcelu o výmere 10 680 m2 na adrese Vápenka hneď za kruhovým objazdom pri Hornbachu v smere na Devínsku Novú Ves.

Na parcelu o výmere 10 680 m2 vedie asfaltová prístupová cesta Vápenka.

Využitie pozemku: kód funkcie 410 – šport, telovýchova a voľný čas.

Podmienky funkčného využitia plôch: Územia prevažne areálového charakteru s využitím prešport a telesnú výchovu tvorené krytými športovými zariadeniami, športovými otvorenými ihriskami a zariadeniami, špecifickými zariadeniami športu slúžiacimi pre organizovanú telovýchovu, výkonnostný šport, amatérsky šport a územia slúžiace športovým aktivitám vo voľnom čase. Súčasťou územia je dopravné a technické vybavenie a plochy líniovej a plošnej zelene.
Prevládajúce: kryté a otvorené ihriská, zariadenia a areály športu, telovýchovy a voľného času Prípustné: Vúzemí je prípustné umiestňovať najmä: špecifické športové zariadenia jazdeckého, cyklistického, motoristického, vodáckeho, leteckého, modelárskeho športu,

zimných športov a iné, zeleň líniovú a plošnú, vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene, zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
Prípustné v obmedzenom rozsahu: V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä: zariadenia občianskej vybavenosti, ktoré neprekročia 10% z funkčnej plochy, byty v objektoch funkcie – služobné byty.

Možnosť kúpy parciel:

1) výmera 5690 m2 (funkcia 401)
2) výmera 10 680 m2 (funkcia 401)
3) výmera 28 654 m2 (funkica 401)
4) výmera 17 045m2 (funkcia 401)
5) výmera 22 034 (funkcia 401)

Cena: 100 euro/ m2.

PRE VIAC INFO OHĽADOM PONUKY ALEBO INÝCH PONÚK:
www.INCORP.sk
+421 902 67 22 11
+421 905 250 171

Amenities

Street Vápenka

Services

Contact us

info@incorp.sk
+421/902 672 211
+421/905 250 171
Advertisement ID: 153829

Similar offers

incorp-photo-45245691.jpg

Bratislava – Devínska Nová Ves

Bratislava - Devínska Nová Ves
5691
m2 ground

100 €/m2

Real estate

For 20 years we have been offering apartments and business premises for both sale and rental to our customers from every income group.

Investment company

We have invested in multiple projects in Slovakia together with our partmers.

Legal services

Our company can guarantee our superb legal service for more than 20 years also thanks to you, our customers.

Mortgage consultations

Get professional help with the selection of the best morgage that will suit your budget from our specialists.

Interior design

Our interior designes create places inspired by newest trends for even the most demanding customers.

Expert reports

We offer expert reports and valuation of premises with our mark of quality.